Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACYBELEID

 

 

1. voorwerp.

 

Thermen groep is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en contractuele relaties van essentieel belang is.

Thermen groep verwerkt uw persoonsgegevens en doet dit daarom conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft kort de maatregelen die door Thermen groep worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze diensten of tijdens onze commerciële relatie en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als klant en/of contractuele relatie.

U wordt zodoende vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te herlezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

2. goedkeuring.

 

 Door gebruik te maken van onze diensten of door met ons samen te werken, aanvaardt u dat door Thermen groep bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 

3. verwerking van de persoonsgegevens.

 

Thermen groep verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens in het kader van de aanbieding van haar diensten, klantenbeheer en aankoopbeleid en zulks laat ons evenzeer toe om gevolg te geven aan uw eventuele vragen en voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze diensten die u worden aangeboden.

Thermen groep gebruikt uw informatie niet voor markt- en tevredenheidsonderzoeken.

 

 4. rechtsgronden.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond: een contractuele relatie van zodra u gebruik maakt van onze diensten hetzij met ons in een commerciële relatie treedt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

5. overdracht van de persoonsgegevens.

 

Thermen groep voorziet in principe niet in overdracht van uw persoonsgegevens.

 

6. hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard en verwerkt?

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 1 jaar tenzij onze zakelijke samenwerking een langere duur kent. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relatie.

 

 7. veiligheid en vertrouwelijkheid.

 

Thermen groep verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

 8. verwerkingsverantwoordelijke.

 

Uw gegevens worden verwerkt door Thermen groep

U kan ons steeds contacteren op volgend e-mailadres: info@thermendilbeek.be .

 

 9. rechten van toegang, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht.

 

Conform de algemene verordening gegevensbescherming beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving.

U hebt het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen aan info@thermendilbeek.be. 

 

10. DPA en gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot:

-          onze interne data protection officer, op volgend e-mailadres: info@thermendilbeek.be.

-          de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be.  

U wordt zo dadelijk doorverbonden naar de beveiligde omgeving om uw betaling uit te voeren.